برگزاری همایش آموزشی LTE و CRM با حضور مجموعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';