اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند

font-family: 'yekan';