مهندس صدری در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار: توجه به سرمایه انسانی، مهم ترین اولویت مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران است

font-family: 'yekan';