مهندس روزگار درآیین تودیع و معارفه مدیر مخابرات منطقه فارس: خدا را شاکرم که توفیق سی سال خدمت صادقه به مردم استانم و همکاری با کارکنان شریف مخابرات منطقه فارس را به من عطا کرد.

font-family: 'yekan';