مهندس یافتیان، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیر مخابرات منطقه فارس: اهداف و استراتژی در شرکت مخابرات ایران در سطح کشور یکسان است

font-family: 'yekan';