سرپرست مخابرات منطقه فارس در آیین معارفه سرپرست مخابرات منطقه فارس: استان پهناور فارس به عنوان یک استان پیشرو در الکترونیک و مخابرات نیاز به سرعت بالا در توسعه زیر ساخت ها دارد.

font-family: 'yekan';