دیدار نوروزی مهندس ایزدی، سرپرست مخابرات منطقه فارس از پرسنل شیفت در ایام تعطیل

font-family: 'yekan';