بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با حضور وزیر ارتباطات

font-family: 'yekan';