بازدید سر زده سرپرست مخابرات منطقه فارس از مراکز مخابراتی شهرستان کازرون

font-family: 'yekan';