مهندس ایزدی، سرپرست مخابرات منطقه فارس در جشن نیمه شعبان: آماده شنیدن پیشنهادات و نظرات پرسنل هستیم

font-family: 'yekan';