سرپرست مخابرات منطقه فارس در جلسه با روسای اداره مخابرات شهرستان های فارس: روسای شهرستان ها و حوزه های ستادی به صورت هفتگی گزارش عملکرد ارسال نمایند.

font-family: 'yekan';