بازدید سر زده سرپرست مخابرات منطقه فارس از اداره مخابرات شهرستان کوار

font-family: 'yekan';