به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال ۱۳۹۲ به استخدام دائم تغییر می کند

font-family: 'yekan';