حضور بیش از ۴۰۰۰ نفر در همایش پیاده روی خانواده بزرگ مخابرات منطقه فارس در روز جهانی مخابرات

font-family: 'yekan';