وزیر ارتباطات: هیچ چیز جایگاه شبکه ثابت را در دنیا نمی گیرد

font-family: 'yekan';