سیدمجید صدری: سامانه ۲۰۱۱۷ و مراکز ۱۱۸ مخابرات تجمیع می شوند

font-family: 'yekan';