دیدار سرپرست مخابرات منطقه فارس با کارکنان حوزه معاونت شبکه

font-family: 'yekan';