برگزاری محفل انس با قرآن با حضور پرسنل بسیجی مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';