دیدار سرپرست مخابرات منطقه فارس با کارکنان حوزه ستادی، تجاری و ارتباطات سیار

font-family: 'yekan';