حضورمهندس ایزدی، سرپرست مخابرات منطقه فارس در جلسه شورای اداری شهر داریون

font-family: 'yekan';