بازدید سر زده سرپرست مخابرات منطقه فارس از اداره مخابرات شهرستان قیر و کارزین

font-family: 'yekan';