فراخوان انتخاب شعار شرکت مخابرات ایران تا ۱۰مرداد تمدید شد

font-family: 'yekan';