تقدیر مهندس صدری، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از مدیر منطقه فارس

font-family: 'yekan';