بازدید مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس از مرکز تلفن آزادگان شیراز

font-family: 'yekan';