ارزیابی عملکرد مخابرات منطقه فارس توسط مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران

font-family: 'yekan';