حذف آبونمان تلفن زخمی عمیق بر پیکره مخابرات

font-family: 'yekan';