از همکدسازی تا حذف آبونمان تصمیمی عجولانه به نفع یا زیان مشترکان؟

font-family: 'yekan';