مهندس صدری: مطالبات شاغلان و بازنشستگان شرکت با برنامه ریزی مناسب رفع می شود

font-family: 'yekan';