رئیس سندیکای مخابرات در افتتاحیه تلکام ۲۰۱۸ مطرح کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات تلفن ثابت

font-family: 'yekan';