بازدید سر زده مدیر مخابرات منطقه فارس از اداره مخابرات شهرستان های فراشبند و کوار

font-family: 'yekan';