بازدید مجری معاونت تجاری به همراه رییس اداره روابط عمومی از نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۸

font-family: 'yekan';