مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد: برنامه ریزی برای ارائه مودم های اقساطی به مشترکان در فروش ویژه تانوما

font-family: 'yekan';