حضور دکتر عارف در شانزدهمین نمایشگاه تلکام و بازدید از غرفه شرکت مخابرات ایران

font-family: 'yekan';