برای نخستین بار در کشور؛ سرویس صورتحساب گیری همگرا در نمایشگاه تلکام ارائه شد

font-family: 'yekan';