مهندس صدری تاکید کرد: عزم شرکت مخابرات برای حمایت بیشتر از استارت آپ ها

font-family: 'yekan';