در نشست توسعه ارتباطات ثابت مطرح شد/ ۸۶ درصد ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت است

font-family: 'yekan';