شبکه امن ارتباطات بین سازمانی با نام تجاری نورونتا توسط شرکت ژرف نگر در سالن گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام عرضه شد

font-family: 'yekan';