در چهارمین روز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸/ شرکت مخابرات ایران، کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دانش آموزان برگزار کرد

font-family: 'yekan';