برگزاری مسابقات دارت و تیر اندازی” جام دفاع مقدس” در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';