مانور پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه فارس با هدف افزایش پایداری ارتباطات در وضعیت های خاص برگزار گردید.

font-family: 'yekan';