مهندس مهرداد منصوری، رئیس اداره مخابرات شهرستان کوار شد

font-family: 'yekan';