مهندس علی تکرار، رئیس اداره مخابرات شهرستان مرودشت شد

font-family: 'yekan';