مهندس وحید فرهادی، مدیر سیستم های انتقال حوزه معاونت شبکه مخابرات منطقه فارس شد

font-family: 'yekan';