بازدید سر زده مدیر مخابرات منطقه فارس از اداره مخابرات شهرستان سروستان

font-family: 'yekan';