مدیر مخابرات منطقه فارس در دیدار با اعضای شورای شهر شیراز: دغدغه ما این است که با رعایت استانداردها و نصب تجهیزات جدید در سطح شهر شیراز ، شبکه تلفن همراه را بهینه ساخته و در جهت رفع مشکلات ارتباطی مردم شریف استان قدم برداریم.

font-family: 'yekan';