مخابرات منطقه فارس در ارزیابی حوزه امور مشتریان شرکت مخابرات ایران موفق به کسب مقام اول شد

font-family: 'yekan';