برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ارتباطات و مخابرات مدیریت بحران استان فارس در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';