برگزاری جلسه هم اندیشی فرماندهان بسیج مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';