قطعی و اختلال در مرکز تلفن میانشهر از توابع شهرستان فسا

font-family: 'yekan';