وزیر ارتباطات از تصمیم نهایی برای حذف پیامک مزاحم خبر داد

font-family: 'yekan';